Polityka przetwarzania danych osobowych pacjentów w gabinecie Estetika

Polityka przetwarzania danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Estetika Cierplikowski&Delmaczyński Sp.j. w Rzeszowie, ul.Witosa 15 B, 35-115 Rzeszów,- tel. 508 180 965, 17 850 43 85,

– e-mail: estetika@estetika.com.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, b, c i f  i art. 9 ust. 2 lit. h RODO.a) w celu udokumentowania prowadzenia dokumentacji medycznej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,b) w celu kontaktu telefonicznego, e-mailowego, sms dotyczącego umawianych wizyt, informowania o ich zmianach, a także innych informacjach niezbędnych do świadczenia usług przez Estetika Cierplikowski&Delmaczyński Sp.j.,c) w celu realizacji umowy, w tym do wypełniania obowiązków rachunkowych i podatkowych,d) w celu przyjmowania skarg i dochodzenia roszczeń,e) w celu przesyłania ofert promocyjnych i rabatowych za pomocą sms lub e-mail- w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody,f) w celu kontaktu poprzez formularz kontaktowy, umieszczony na stronie internetowej https://www.estetika.com.pl/pl/kontakt.

3. Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i w przepisach ustaw szczególnych oraz podwykonawcy, podmioty laboratoryjne i diagnostyczne, serwisy sprzętu komputerowego, podmioty świadczące usługi księgowe lub prawne na rzecz Administratora – na podstawie zawartych umów.

4. Dane będą przechowywane:a) przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,tj. 20 lat od końca roku, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, b) do momentu zakończenia przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej z tytułu zawartej umowy oraz   zakończenia okresów przedawnienia roszczeń, c) do momentu wycofania zgody oraz lub usunięcia danych – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wysyłanie ofert rabatowych i promocyjnych,d) do czasu  realizacji  kontaktu zainicjowanego poprzez formularz kontaktowy.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:a) obowiązkowe- ze względu na konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej oraz w celu realizacji umowy, b) dobrowolne – w sytuacji przekazania danych przez formularz kontaktowy w celu kontaktu lub  w sytuacji przekazania danych do celów wysyłania ofert promocyjnych i rabatowych. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.