Udostępnianie dokumentacji medycznej w Estetika Dental Clinic

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Każdy pacjent lub opiekun prawny pacjenta ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U.

z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.) dokumentacja medyczna jest udostępniana:

■ do wglądu przy lekarzu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

■ poprzez kopię.

Wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na specjalnym druku. (Proszę dołaczyć druk z załącznika)

Wniosek podpisany przez pacjenta lub opiekuna prawnego należy złożyć w Rejestracji, przesłać pocztą lub skan własnoręcznie podpisany na adres e-mail estetika@estetika.com.pl z podaniem adresu do korespondencji.

Sposób odbioru dokumentacji:

■ jeśli pacjent lub opiekun prawny składa wniosek osobiście – dokumentacja może zostać odebrana przez osobę upoważnioną na wniosku o wydanie kopii dokumentacji medycznej

■ jeśli wniosek jest składany przez inną osobę, kopia dokumentacji będzie wydana jedynie pacjentowi, opiekunowi prawnemu lub osobie wskazanej na oświadczeniu znajdującym się w karcie pacjenta.

Czas przygotowania kopii indywidualnej dokumentacji medycznej wynosi maksymalnie:

■ w formie papierowej – 7 dni od daty złożenia wniosku

■ w formie papierowej wraz z kopią modelu – 14 dni od daty złożenia wniosku

Wgląd w indywidualną dokumentację medyczną w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych może mieć pacjent lub jego opiekun prawny oraz osoba upoważniona przez Pacjenta lub opiekuna prawnego w dokumentacji medycznej w oświadczeniu znajdującym się w karcie pacjenta.

Estetika Cierplikowski&Delmaczyński Sp.j. przechowuje indywidualną dokumentację medyczną pacjentów przez okres 20 lat od dnia ostatniej wizyty. Po tym okresie dokumentacja może zostać wydana na wniosek pacjenta lub w przypadku śmierci pacjenta na wniosek osoby wymienionej w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku niezłożenia stosownego wniosku dokumentacja po okresie przechowywania będzie usuwana.
 

Przepisy określające prawa pacjenta:

■ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

■ ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 159, z późn. zm.)

■ ustawa z dnia 15 sierpnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.)

■ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
 

Pobierz wniosek o udostępnianie danych osobowych ze zbioru danych.