Implanty Stomatologiczne – Czym są Implanty Zębów i jak Wszczepienie Implantu

Implanty zębówNowoczesne implanty zębów Rzeszów

implanty stomatologiczne rzeszów

Co to są implanty stomatologiczne
i jak działają?

Wszyscy tracimy zęby. Dzieje się tak z różnych przyczyn, z powodu zaniedbań, chorób, wypadków czy naturalnego zużycia. Cierpi na tym nie tylko nasza estetyka i samopoczucie, ale przede wszystkim komfort, efektywność żucia oraz zdrowie. Od wieków ludzkość poszukuje rozwiązań, które pozwolą zastąpić brakujące uzębienie. Na podobieństwo naturalnych zębów, współczesna stomatologia opracowała protezy na stałe mocowane w ustach. Do tego uzupełnienia wymagana jest odpowiednia ilość zębów tzw. filarowych, tak więc przypadki częściowego czy całkowitego bezzębia pozostawały nadal bez odpowiednich rozwiązań.

Stąd lata prac badawczych i poszukiwań, a w efekcie koncepcja śródkostnych wszczepów tytanowych, czyli implantów. Działają one jako substytuty korzeni brakujących zębów, na których przy pomocy koron ceramicznych, czy mostów, można odbudować pojedynczy ząb lub całe ich zespoły. Nie ma konieczności zastępowania każdego braku tytanowym wszczepem, można już nawet na dwóch uzyskać stabilność protezy.


Jak długo trwa leczenie implantologicze?
 

implanty stomatologiczne rzeszów

Każdy przypadek jest inny, stąd indywidualne podejście i stosowane rozwiązania. Wraz z rozwojem nauki i medycyny zmieniają się parametry czasu leczenia. W odpowiednich warunkach, stosując implanty o odpowiedniej budowie i powierzchni, można tego samego dnia wszczepić je i obciążyć uzupełnieniem protetycznym. Podobny zabieg możliwy jest również bez cięcia chirurgicznego, patrz NobleGuide™ Zęby w jedną godzinę™. Czasami proces rekonstrukcji zębów na implantach może trwać nawet do dziewięciu miesięcy, odpowiednio dla szczęki górnej 4-6 miesięcy po założeniu wszczepu, a dla żuchwy 1-3 miesięcy. Warto uzbroić się w cierpliwość – odsetek powodzeń zabiegów implantologicznych wynosi ok. 97%, a osiągniętego komfortu i estetyki nie można porównać do żadnego innego rozwiązania niwelującego braki uzębienia. 

Czy każdy może poddać się leczeniu implantologicznemu?
 

O tym decyduje lekarz prowadzący. Każdy chętny pacjent jest poddawany nieinwazyjnym badaniom diagnostycznym oraz wywiadowi, na podstawie których lekarz stomatolog określa możliwości i rodzaj stosowanego leczenia. Leczony jest poddawany odpowiedniemu przygotowaniu przed zabiegiem, jak i otoczony opieką po jego zakończeniu. W niektórych stanach chorobowych, jak np. cukrzyca, osteoporoza, choroby układu krążenia czy stawów, należy przedsięwziąć dodatkowe starania, ale schorzenia te nie wykluczają całkowicie skorzystania z implantów. Szczególnie do zabiegu powinni przygotowywać się palacze, a mianowicie rozstać się z nałogiem i dopiero po ok. 6 miesiącach abstynencji konsultować z lekarzem w sprawie implantacji.
W przypadku palących wyroby tytoniowe, gojenie implantów przebiega gorzej i zwiększone jest ryzyko ich odrzucenia. Czasem zdarza się, że u pacjenta mamy niedostateczną do założenia wszczepu ilość jego własnej kości. Dzisiaj nie stanowi to większego problemu, rozwiązaniem jest Sterowana Regeneracja Kości. Polega ona na uzupełnianiu brakującej tkanki kostnej specjalnym biomateriałem kostnym. Takie rozwiązanie przyspiesza i polepsza efekty. Założenie implantów możliwe jest w trakcie lub po zakończeniu procesu regeneracji, zależy to oczywiście od danego przypadku i przebiegu leczenia. Badania diagnostyczne typu: radiowizjografia, pantomografia czy tomografia, potrzebne w zabiegach implantologicznych i regeneracji kostnych przeprowadzamy z wykorzystaniem najnowocześniejszego na Podkarpaciu sprzętu. U większości osób leczenie implantologiczne jest możliwe do przeprowadzenia. 

Czy bezpośrednio po usunięciu zęba można założyć implant?

Jest to możliwe, gdy u pacjenta mamy do czynienia z odpowiednimi warunkami anatomicznymi i tkankowymi. Rozwiązanie to ma charakter dość radykalny, dlatego decyzję o jego wdrożeniu może podjąć doświadczony stomatolog, na co dzień zajmujący się implantologią. Dotychczasowe doświadczenia wiodących światowych ośrodków implantologicznych oraz sukcesy na tym polu Estetika Dental Clinic pozwalają na polecanie tej metody.

Jaka jest trwałość implantów? Czy trzeba je wymieniać?
 

Implanty wszczepiane są na świecie od prawie 50 lat, pierwsze cztery wszczepił szwedzki uczony prof. Per-Ingvar Branemark, zwany ojcem implantologii stomatologicznej. Było to w 1965 r. , a założone przez niego implanty tytanowe trzymają się do dzisiaj i w pełni funkcjonują. Można zatem śmiało stwierdzić, że przy prawidłowym zaplanowaniu i poprowadzeniu leczenia przez lekarza, implanty mogą służyć pacjentom dożywotnio. Nieoceniona jest współpraca pacjenta, tj. staranna higiena jamy ustnej, systematyczne kontrole okresowe i stosowanie się do wszystkich zaleceń lekarza stomatologa. W Estetika Dental Clinic wykorzystujemy implanty Noble Biocare™ oraz MIS™ posiadające wszystkie możliwe certyfikaty międzynarodowe i krajowe. Udzielana przez nas gwarancja 10 lat obejmuje bezpłatne wizyty i rozwiązywanie problemów związanych z założonymi przez nas wszczepami (patrz Warunki Gwarancji). Nawet, gdy implant wypadnie, po wygojeniu się tkanek założymy nowy i obciążymy uzupełnieniem protetycznym. Takie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko, Estetika Dental Clinic  w 95,5% przypadków kończy proces leczenia z sukcesem. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu i specjalizacji naszych fachowców, latom praktyki w implantologii, stosowaniu najnowocześniejszych materiałów, sprzętu i procedur.Dlaczego proponujemy implanty? Pacjent z częściowym lub całkowitym brakiem uzębienia jest przez nas informowany o wszelkich możliwościach rozwiązania tego problemu. Jak w przypadku podstawowego leczenia stomatologicznego, tak i operacyjnego, jesteśmy zobligowani ustawą o wykonywaniu zawodu lekarza i ustawą o zakładach opieki medycznej, do informowania Państwa o wszelkich alternatywach procesu leczenia, stosowanych materiałach i sprzętu. W  Estetika Dental Clinic pacjent ma zawsze przed podjęciem leczenia możliwość uzyskania wiedzy dotyczącej tego procesu i zasięgnięcia fachowej porady oraz informacji o ryzyku. Wskazujemy pacjentom możliwe niekorzystne skutki i powikłania. Informacja ta z reguły dotyczy tych skutków, które są zwykłym, typowym następstwem danego zabiegu. Ponadto lekarz prowadzący zawsze wyjaśni wszelkie zgłaszane przez pacjenta wątpliwości i odpowie na związane z planowanym leczeniem pytania, udzielając przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Stąd rozmowa o implantach nawet z tymi z Państwa, którzy początkowo nie byli zainteresowani tą metodą leczenia. Ponadto, uważamy, że nie ma lepszego rozwiązania przywracającego piękny uśmiech, w takim stopniu podnoszącego komfort pacjenta, jakość użytkowania nowych zębów, a przede wszystkim o takiej kilkudziesięcioletniej trwałości. Procedury dla pacjentów implantologicznych: Stosowane przez nas procedury mają zapewnić Państwu najwyższy poziom usług zarówno w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i realizacji praw pacjenta związanych z zachowaniem poufności danych oraz informacji dotyczących stanu zdrowia, rodzaju i zakresu udzielonych świadczeń medycznych. Państwa dane są zbierane i przechowywane dla celów leczniczych i mają charakter poufny. Są chronione przez zabezpieczenia komputerowe, a pracownicy Estetika Dental Clinic  związani tajemnicą zawodową. Przy korzystaniu z zabiegów stomatologicznych o charakterze chirurgicznym zbieramy dodatkowy wywiad lekarski, mający na celu zgromadzenie bardziej szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Na tej podstawie lekarz ma rozeznanie chorób, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko leczenia. Gromadzone informacje są brane pod uwagę przy wyborze metody leczenia, rodzaju znieczulenia oraz stosowaniu leków. Leczenie podejmujemy po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Zgodnie z przepisami ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza zgoda na leczenie może być udzielona ustnie albo nawet przez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. Obowiązek odebrania pisemnej zgody dotyczy tylko zabiegów operacyjnych, dlatego nasi pacjenci implantologiczni są proszeni o udzielenie pisemnej zgody przy działaniu chirurgicznym i o charakterze inwazyjnym. Jak już wspomniano, mamy obowiązek informowania Państwa o wszelkich możliwych rozwiązaniach dla danego przypadku, odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, zgłaszane wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że bez szczególnego zainteresowania ze strony pacjenta lekarz nie ma obowiązku informowania o wszelkich, w ogóle możliwych skutkach zabiegu, dla danego zabiegu jednak niemożliwych do przewidzenia, nietypowych i mało prawdopodobnych, a statystycznie występujących z niezmierną rzadkością, co mogłoby niekorzystnie wpływać na psychikę pacjenta i utrudniać prowadzenie leczenia. Pacjenci poddawani zabiegom wszczepienia implantu otrzymują z wyprzedzeniem dodatkową pisemną informację o zabiegu i towarzyszących mu ryzykach. Na piśmie przekazywane są również zalecenia pozabiegowe: np. dotyczące właściwej higienizacji. Przedstawiamy Państwu dokładne informacje dotyczące etapów i kosztów leczenia. Opłaty za implantację są jednorazowe lub rozłożone na części, w zależności od rodzaju obranego postępowania, często dotyczą w jednej części wszczepienia implantów, w drugiej uzupełnień protetycznych. Wszystkie aspekty objaśniamy i dyskutujemy z Państwem, ostateczne koszty i metody postępowania zatwierdzamy w postaci umowy zawarcia usługi lub wpisu do karty implantologicznej.

Przestrzeganie wysokich standardów leczenia oraz dbałość o satysfakcję pacjentów z naszych usług przejawia się ponadto w udzielaniu przez  Estetika Dental Clinic gwarancji na wszczepiane w naszej placówce implanty i wykonane na nich prace protetyczne. W ramach gwarancji możliwe jest usuwanie technicznych wad wykonania prac, jednak jednym z podstawowych warunków skorzystania z gwarancji jest obowiązek dopełnienia przez pacjenta co półrocznej kontroli i higienizacji (patrz Warunki Gwarancji). Gwarancja nie dotyczy natomiast rezultatów samego leczenia, bo tych zagwarantować się nie da i prawo nie przewiduje takiej możliwości. Efekt leczenia zależy bowiem od wielu czynników, w tym od zdolności regeneracyjnych pacjenta, które są indywidualne i nieprzewidywalne. Należy mieć na uwadze, że w leczeniu lekarz jest zobowiązany do działań zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, mającym na celu zwalczenie choroby, poprawę funkcjonowania sprawności organizmu bądź zapobieganie stanom chorobowym. Choć nie może zagwarantować rezultatu leczenia, to właśnie jego prowadzenie wedle takich standardów stanowi dla pacjentów najlepsze zabezpieczenie.

Implantologia to współcześnie jedna z najdoskonalszych metod stosowanych przy odbudowie i uzupełnieniu braków w uzębieniu. Jak wiadomo uśmiech jest naszą wizytówką, dlatego tak ważne jest aby nasze zęby były proste, równe i białe. Niestaranna higiena jamy ustnej, wiek czy różne choroby mają negatywny wpływ na stan uzębienia i mogą prowadzić do utraty zębów. A to jak wiadomo bardzo negatywnie wpływa na naszą samoocenę i sprawia że nie uśmiechamy się już tak często jak kiedyś. Obecnie stomatologia może z łatwością pomóc takim osobom, dzięki zastosowaniu implantów zębowych. Pojedynczy implant to mała tytanowa śruba, która zostaje wszczepiona w kość  szczęki i po zrośnięciu się z nią zastępuje korzeń zęba. Dzięki temu można na niej zamontować koronę ceramiczną lub porcelanową, wyglądającą jak naturalny ząb. Cały zabieg wszczepiania implantu składa się z trzech poszczególnych etapów do których należy: wszczepienie implantu, założenie śruby gojącej i zamontowanie korony zęba.

Postęp stomatologii sprawił, że obecnie jednymi z najpopularniejszych ofert są implanty w jeden dzień czy implanty w godzinę. Ta propozycja polecana jest szczególnie dla osób, którym zależy na tym żeby wszystkie braki w uzębieniu uzupełnić w czasie jednej wizyty. Dzięki temu już w jeden dzień pacjent może cieszyć się nowymi zębami i pięknym uśmiechem. Odpowiedź na pytanie ile kosztują implanty może zależeć od materiałów z jakich są one wykonane. Na cenę całego implantu wraz z koroną składa się implant (od około 2000-4000 złotych), śruba gojąca, łącznik protetyczny oraz korona porcelanowa (ceramiczna lub cyrkonowa) której ceny wahają się od około 500 złotych. Cennik implantów zależy więc od wybranego gabinetu i materiałów z których korzysta stomatolog. Niemniej jednak decydując się na to rozwiązanie pacjent musi liczyć się z wydatkiem dochodzącym nawet do kilku tysięcy złotych. Dzięki szybkiemu rozwojowi stomatologii i coraz nowocześniejszym metodom stosowanym w implantologii pacjenci coraz częściej będą mogli cieszyć się ofertami jakimi są tanie implanty.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z oferty, jaką są implanty zębów zachęcamy do odwiedzenia naszego gabinetu dentystycznego. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania i wyjaśnimy na czym polega zabieg wszczepienia implantów zębów.